</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 64/TTR-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2016

 

 


       Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.

 

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Châu Thành;

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn huyện; theo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã gửi Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua quyết toán thu - chi ngân sách huyện Châu Thành năm 2016, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước là 379.938 triệu đồng. Trong đó: Thu ngân sách Trung ương: 3.188 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh là 20.995 triệu đồng; thu ngân sách huyện là 310.704 triệu đồng; thu ngân sách xã, thị trấn là 45.051 triệu đồng.

2. Chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách địa phương là 349.104 triệu đồng. Trong đó, chi ngân sách huyện là 305.645 triệu đồng và chi ngân sách xã, thị trấn là 43.459 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách nhà nước

Tổng kết dư ngân sách nhà nước là 6.651 triệu đồng. Trong đó, tồn quỹ ngân sách huyện là       5.059 triệu đồng và tồn quỹ ngân sách xã, thị trấn là 1.592 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành xem xét, quyết nghị./.

(Kèm theo Báo cáo số: 112/BC-UBND, ngày 13/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Lưu: VT.

 

                  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

                 CHỦ TỊCH