</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 63/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện nâng cấp, sửa chữa

các điểm trường bức xúc phục vụ năm học năm 2017 - 2018

 
 
 

 


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

 

Trong thời gian qua, huyện Châu Thành được sự quan tâm của các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ, bổ sung kinh phí kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về kinh phí, tạo điều kiện cho huyện hoàn thành chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cũng như sửa chữa, nâng cấp các trường xuống cấp để được tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo về cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy và học của các trường. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí với tổng số tiền là 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng) để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các điểm trường bức xúc phục vụ năm học năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 

STT

Tên công trình

Địa điểm

Dự kiến

(triệu đồng)

1

Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương

TT. Ngã Sáu

700

2

Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Họa Mi

Xã Đông Phước A

              1.300

3

Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 3

Xã Đông Phước

                 900

4

Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 1

TT. Ngã Sáu

              1.000

5

Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Đông Phước A

Xã Đông Phước A

              1.400

6

Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Phú Tân

Xã Phú Tân

              1.000

7

Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Phú Hữu A

TT. Mái Dầm

              1.700

8

Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Phú Hữu 2

Xã Phú Tân

                 600

9

Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Phú Hữu 5

TT. Mái Dầm

                 700

10

Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Đồng Khởi

TT. Mái Dầm

                 700

 

TỔNG CỘNG:

 

         10.000

 

Rất mong Sở Tài chính xem xét chấp thuận./.

    

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH