</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 62/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu”,
“Người tốt việc tốt tiêu biểu” năm 2017

 

 


      Kính gửi:       

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

  - Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 20/BCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang về việc bình chọn khen thưởng nhân Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày      tháng     năm 2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành về việc bình chọn các cá nhân, tập thể đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các “GĐVH tiêu biểu” và “NTVT tiêu biểu” nhân Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam;

UBND huyện Châu Thành đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang khen thưởng cho các “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và “Người tốt việc tốt tiêu biểu” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

(Đính kèm theo các hồ sơ có liên quan)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang xem xét./.

 

 

 

* Nơi nhận:                      

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TM. UBND HUYỆN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô