</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 59/TTR-UBND Châu Thành, ngày 6 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án

Nhà văn hóa ấp Phú Hưng, xã Phú An

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 605/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với các dự án khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Công văn số 554/STNMT-GĐ ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với các dự án khi Nhà nước thu hồi đất;

          Căn cứ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Châu Thành;

          Căn cứ Công văn số 179/UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện Châu Thành về việc chủ trương và giao quyền chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng nông thôn mới xã Phú An năm 2017;

Trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá đất số 16/BĐS, ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Thống Nhất; Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án Nhà văn hóa ấp Phú Hưng, xã Phú An, với nội dung chủ yếu như sau:

 

ĐVT: đồng/m2

Stt

Tên tài sản

Loại đất

Vị trí

Đơn giá

đề xuất

Hệ số điều chỉnh

01

Giá đất thuộc đường Cái Chanh - Phú An - Đông Phú trong phạm vi dự án: Nhà văn hóa ấp Phú Hưng, xã Phú An

ONT

Vị trí 1

471.000

1,57

Vị trí 2

283.000

1,57

Vị trí 3

188.000

1,57

Vị trí còn lại

120.000

1,00

CLN

 

Tiếp giáp mặt tiền đường (trong 30m đầu)

191.000

3,47

CLN

Vị trí còn lại

84.000

1,53

 

 ( Đính kèm Chứng thư thẩm định giá)

          Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TNMT (theo dõi);

- Lưu: VT.

 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

              KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH

  

                                                                                                       

 

                                                                                  Nguyễn Văn Tùng