</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 57/TTR-UBND Châu Thành, ngày 5 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

         

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Công văn số 195/VP-UBND-KT ngày 17/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Thông báo số 185-TB/VPTU-KT ngày 30/12/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy;

Căn cứ Công văn số 57/UBND-KT ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v công nhận Chủ đầu tư dự án  “Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1”;

Căn cứ Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang,

  Dự án “Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1” tại xã Đông Phú, được UBND tỉnh chấp thuật cho chủ trương đầu tư. Dự án này, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Vị trí khu đất thực hiện dự án “Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1” tại xã Đông Phú theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú bố trí đất ở liền kề (không bố trí nhà ở cao tầng), đất cây xanh, Ngân hàng, Bưu điện.

 Về cơ bản dự án “Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1” bám theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên mục đích sử dụng bố nhà chung cư cao tầng (8 tầng), nhà liên kề, và các công trình phụ trợ. Do vậy, mục đích sử dụng chưa phù hợp với quy hoạch tỉ lệ 1/2000 được duyệt.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

- Về đường giao thông: Xóa đường số 4 lộ giới 16m (đoạn tiếp giáp đường số 9 đến đường số 8B) và đoạn đường số 3B lộ giới 16m (đoạn tiếp giáp ranh Khu TĐC phục vụ KCN Sông Hậu đợt 1 đến đường số 4) .

- Xóa vị trí đất bố trí Ngân hàng, Bưu điện.

- Xóa một phần diện tích còn lại đất Công viên cây xanh cho đồng bộ (vì trước đây đã xóa một phẩn để thực Hiện khu tái định cư Đông Phú giai đoạn 1) để bố trí theo nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.

Kính trình UBND tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.

(Đính kèm hồ sơ)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở XD;

- Ban QLKCN;

- Ban QLDA ĐLDK SH 1;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH