</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 56/TTR-UBND Châu Thành, ngày 2 tháng 6 năm 2017

  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:        /TTr-UBND                                Châu Thành,  ngày    tháng 6 năm 2017

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên UBND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

                                      

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

          Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

          * Miễn nhiệm:

Ông Lâm Phước Nguyên, Nguyên Trưởng Công an huyện, thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện.

Lý do: Được điều động nhận nhiệm vụ khác.

          * Bầu bổ sung:

Ông Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện, giữ chức danh Ủy viên UBND huyện.

Kính mong sự chấp thuận của Hội đồng nhân dân huyện./.

(Đính kèm danh sách trích ngang)

 

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;                                                                   

- Lưu: VT.       

 

                 

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi