</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 55/TTR-UBND Châu Thành, ngày 31 tháng 5 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-UBND

      Châu Thành, ngày        tháng      năm 2017

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc nâng ngạch lương cho công chức cấp xã

 
 
 

 

 

 


Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xem xét nâng ngạch lương cho ông Thái Thanh Tùng, chức danh: Văn hóa – Xã hội thị trấn Mái Dầm, đang hưởng ngạch lương Cán sự: Mã ngạch: 01.004; bậc: 6; hệ số: 2,86; nay tốt nghiệp Cử nhân Luật, được xếp vào ngạch Chuyên viên; mã ngạch: 01.003; bậc: 3; hệ số: 3,00; kể từ ngày 01/5/2017. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/5/2017.

Kính trình Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                         

Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Lưu: VT.