</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 54/TTR-UBND Châu Thành, ngày 31 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Về việc xin cấp kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

 năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Để đảm bảo kinh phí thanh toán thanh toán kịp thời các chế độ cho đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành, với tồng số tiền là 1.356 triệu đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu đồng), như sau:

- Nhu cầu kinh phí cấp bù học phí là 248 triệu đồng.

- Nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí học tập là 1.108 triệu đồng.

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

Rất mong Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH