</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 53/TTR-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc xin cấp kinh phí thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ

huyện Châu Thành năm 2017

 

Kính gửi:

 

 

 

- Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang về việc lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017;

Theo Kế hoạch số 16/KH-BCH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang về việc công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2017;

Thực hiện Công văn số 765/STC-QLNS ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ động, sớm triển khai thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự xem xét tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017, với tổng số tiền là 5.085 triệu đồng (Năm tỷ không trăm tám mươi lăm triệu đồng)

(Đính kèm dự toán chi tiết)

Rất mong Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét chấp thuận./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Như trên;

- Lưu VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH