</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 52/TTR-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 5 năm 2017

  ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:        /TTr-UBND                                Châu Thành,  ngày    tháng    năm 2017

 

 

TỜ TRÌNH

 Về việc cử công chức tham gia đào tạo sau đại học

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt danh sách quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xem xét thống nhất cử công chức tham gia đào tạo sau đại học, chuyên ngành Quản lý Giáo dục do Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo cụ thể như sau:

Ông: Phạm Công Danh.

Sinh ngày: 08 tháng 12 năm 1978.

Chức vụ, đơn vị: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm (Giáo dục tiểu học).

(Có hồ sơ đính kèm ).

Kính mong sự chấp thuận của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang./.

 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH     

- Như trên;                                                                                 

- Lưu: VT.