</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 51/TTR-UBND Châu Thành, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

TỜ TRÌNH

Xin chủ trương cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có nguyện vọng nhận tái định cư tập trung vào Khu tái định cư Dân cư phục vụ Khu công nghiệp, đợt 2 - giai đoạn 1, tại xã Đông Phú,

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 47/TB-VP.UBND ngày 10 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân;

Căn cứ Công văn số 301/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương giao Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 07 tháng 10 năm 2016, UBND huyện Châu Thành đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư (Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam):

Tổng diện tích 5,1 ha, trong đó:

- Đất bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân: 4,14ha.

- Đất Nhà nước quản lý: 0,96 ha.

Hiện nay, dự án: Xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm có một số hộ dân đủ điều kiện xét tái định cư và có nguyện vọng nhận nền tập trung (Trước đây, hộ dân có nguyện vọng nhận tái định cư phân tán).

UBND huyện Châu Thành kính trình UBND tỉnh Hậu Giang cho chủ trương đối với các hộ dân đủ điều kiện xét tái định cư được bố trí vào Khu tái định cư Dân cư phục vụ Khu công nghiệp, đợt 2 - giai đoạn 1, tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

UBND huyện Châu Thành kính trình UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH