</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 50/TTR-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v xin bố trí vốn khắc phục sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017

(di dời bờ bao các tuyến kênh nguy cơ sạt lở)

 
 
 

         

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

  Châu Thành là huyện đầu nguồn bị ảnh hưởng mạnh bởi triều biển Đông và cao trình lũ cao hơn các huyện khác nên sạt lở xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Mặt khác, còn nhiều tuyến đê bao, đập chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu ngăn lũ và điều tiết nước phục vụ yêu cầu sản xuất.

Năm 2016, tình hình sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện rất nghiêm trọng, có 55 điểm sạt lở (nhiều hơn 13 điểm so với năm 2015) với tổng chiều dài 1.031 m; Diện tích mất đất 3.720m2; Ước tổng thiệt hại 1.663 triệu đồng (trong đó làm sụp 02 căn nhà xuống sông), kinh phí khắc phục trên 3 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2017,  UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức rà soát, theo dõi bờ bao các tuyến kênh nhiều năm qua thường xuyên xảy ra sạt lở nhằm gia cố, sửa chữa, khắc phục, tạm thời làm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Kết quả qua khảo sát có 08 tuyến kênh nguy cơ sạt lở với chiều dài 79.800m, có 1.393 công trình trên tuyến bị ảnh hưởng. Giải pháp trước mắt để khắc phục các tuyến nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện là dời đê bao vào trong, tổng kinh phí cần đầu tư khoảng 78 tỷ đồng (Bảy mươi tám tỷ đồng).

Để sớm di dời dân ra khỏi tuyến nguy cơ sạt lở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc đi lại, đảm bảo diện tích vườn cây ăn trái và tài sản của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị xin kinh phí từ Trung ương cho huyện thực hiện.

Rất mong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét chấp thuận./.

(Đính kèm bảng tổng hợp các điểm nguy cơ sạt lở)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chi cục Thủy lợi tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH