</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 49/TTR-UBND Châu Thành, ngày 17 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa

 

 

 


Kính gửi:

 

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

 

Thực hiện Công văn số 1180/VP.UBND-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc xét chọn đối tượng và thực hiện các thủ tục tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương;

Thực hiện Công văn số 444/SLĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc lập danh sách xây dựng nhà tình nghĩa - tình thương do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tài trợ;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt danh sách xây dựng nhà tình thương đối với hộ bà Lê Thị Nhị, sinh năm 1933, cư trú ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

(Đính kèm danh sách và hồ sơ của đối tượng)

Rất mong được sự chấp thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Chính sách NCC;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô

 

 

 

 


DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND  ngày        tháng      năm 2017 của UBND huyện Châu Thành)

 

STT

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

Hộ thuộc diện

Loại nhà

Ghi chú

Nam

Nữ

01

Lê Thị Nhị

 

1933

ấp Phú Hòa, Đông Phú, Châu Thành

Mẹ liệt sĩ

Nhà tình nghĩa

 

Tổng cộng: 01