</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 35/TB-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Kính gửi: Ông Trương Việt Thắng.

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (Đề ngày 03 tháng 4 năm 2018) của ông Trương Việt Thắng.      

Địa chỉ: Ấp Khánh Hội B, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Đợt 2). 

Với yêu cầu: Bồi thường nhà chính lên 100%.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày     tháng     năm 2018.

Vậy thông báo để ông Trương Việt Thắng được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND xã Phú An;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi