</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 34/TB-UBND Châu Thành, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Kính gửi: Ông Lê Văn Dưỡng và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Ngày 21 tháng 03 năm 2018, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 20 tháng 3 năm 2018) của ông Lê Văn Dưỡng và bà Nguyễn Thị Hạnh.   

Địa chỉ: Ấp Khánh Hội B, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Trường Tiểu học Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Với yêu cầu: Bồi thường nhà, vật kiến trúc lên 100%.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày     tháng     năm 2018.

Vậy thông báo để ông Lê Văn Dưỡng và bà Nguyễn Thị Hạnh được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND xã Phú An;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi