</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 19/TB-UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

Bổ sung của ông Nguyễn Văn Tốt để thực hiện dự án:

Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

   

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Nghị Quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Châu Thành;

Xét Tờ trình số 894/TTr-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo như sau:

1.  Thu hồi đất (bổ sung) của ông Nguyễn Văn Tốt:

-      Địa chỉ thường trú: Ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

-       Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 311,8m2; loại đất trồng lúa (LUA), thửa đất số 398, thuộc tờ bản đồ số 06, tại ấp Phước Tân, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Lý do thu hồi đất: Xây dựng Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Trong thời gian bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 16 tháng 9 năm 2017.

4.     Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:

Dự kiến kế hoạch di chuyển trong năm 2018 và bố trí tái định cư (đối với  trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư) theo phương án được duyệt.

Ông Nguyễn Văn Tốt có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.   

 

 

Nơi nhận:

- Như mục 4;

- Phòng TN&MT huyện;

- UBND xã Đông Phước A;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng