</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 159/TB-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Trúc Linh

Ngày 08 tháng 9 năm 2017 UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 30 tháng 8 năm 2017) của bà Nguyễn Thị Trúc Linh.     

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.  

     Với yêu cầu: Hỗ trợ nhà, vật kiến trúc lên 100% giá trị; Hỗ trợ tái định cư; Hỗ trợ đối với hộ sản xuất kinh doanh nhỏ; Hỗ trợ tiền bơm cát.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày     tháng     năm 2017.

Vậy thông báo để bà Nguyễn Thị Trúc Linh được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND thị trấn Ngã Sáu;

- Lưu: VT.Diễm

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi