</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 63/TB-UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Đinh Nhựt Trường

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 24 tháng 5 năm 2017) của ông Đinh Nhựt Trường.         

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) (phần hành lang an toàn đường điện – đợt 1).

Với yêu cầu: Hỗ về đất lên 100% giá trị; Hỗ trợ nhà và vật kiến trúc lên 100% giá trị.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày     tháng     năm 2017.

Vậy thông báo để ông Đinh Nhựt Trường được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND xã Đông Phú;

- Lưu: VT.Diễm

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi