</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 59/TB-UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc di dời tài sản trên các thửa đất số 263, 265, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

                    

Kính gửi: Hộ Huỳnh Văn Xứng thường trú ấp Phú Hưng,

 xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc cưỡng chế thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Huỳnh Văn Xứng, thường trú ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Hộ Huỳnh Văn Xứng, thường trú ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng dự án xây dựng Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, theo hồ sơ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang cho thấy hộ Huỳnh Văn Xứng đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng đủ theo quy định nhưng đến nay ông vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.

Nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thông báo đến hộ Huỳnh Văn Xứng, thường trú ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng dự án xây dựng Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2016 phải tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi phần đất đã bị thu hồi theo các Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2010; Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 và Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành.

Đến hết thời hạn nêu trên, nếu hộ Huỳnh Văn Xứng không tự nguyện tháo dỡ, di dời thì Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Yêu cầu hộ Huỳnh Văn Xứng nghiêm chỉnh thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- Đài Truyền Thanh huyện;

- Như trên;

- Lưu:VT.

TM. BAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

TRƯỞNG BAN

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Văn Phiên