</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 58/TB-UBND Châu Thành, ngày 1 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-UBND

Châu Thành, ngày        tháng     năm 2017

  

 

THÔNG BÁO

V/v tham dự tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp

(Từ ngày 05 - 07/6/2017)

 

Thực hiện Thông báo số 07/TB-HĐND-UBMTTQVN huyện ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về việc đại biểu HĐND gặp gỡ và tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện (kỳ họp giữa năm 2017).

Để đảm bảo ngành chức năng của huyện tham gia cùng với đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, kịp thời trả lời, ghi nhận và xem xét giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện phân công lãnh đạo đơn vị tham dự tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã như sau:

I. PHÂN CÔNG CÁC NGÀNH:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Phú An và Đông Thạnh.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phú, Phú An, Đông Phước A và thị trấn Mái Dầm.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phú, Phú An, Phú Tân, thị trấn Mái Dầm và thị trấn Ngã Sáu.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham dự tiếp xúc cử tri tại xã: Phú An, Đông Phú và thị trấn Mái Dầm.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Hữu, Đông Thạnh, Đông phú và Phú An.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phước A và Đông Thạnh.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh và Phú An.

8. Thanh tra huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phước A, Đông Phú, thị trấn Ngã Sáu và thị trấn Mái Dầm.

9. Phòng Y tế huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phước, Đông Thạnh.

10. Phòng Nội vụ huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu và thị trấn Ngã Sáu.

11. Công an huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phú, Đông Thạnh và thị trấn Mái Dầm.

12. Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Phú An và Đông Phước.

13. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Châu Thành tham dự tiếp xúc tại xã: Đông Phú, Đông Phước A và thị trấn Mái Dầm.

14. Đề nghị Điện lực Châu Thành phân công lãnh đạo của đơn vị tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phước A, Đông Phú và thị trấn Mái Dầm.

15. Đề nghị Công ty cấp thoát nước - Công trình đô thị phân công lãnh đạo của đơn vị tham dự tiếp xúc tại xã: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phước A, Đông Phú và thị trấn Mái Dầm.

16. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện phân công lãnh đạo của đơn vị tham dự tiếp xúc tại xã Phú An và thị trấn Ngã Sáu.

17. Trưởng Đài Truyền thanh huyện phân công cán bộ tham dự, ghi hình, đưa tin về hoạt động tiếp xúc cử tri.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Theo Thông báo số 07/TB-HĐND-UBMTQ ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện (đính kèm Thông báo).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo này. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra, theo dõi các đơn vị thực hiện, báo cáo Thường trực UBND huyện./.

 

 

Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;

- Các ngành huyện;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                    

CHỦ TỊCH