</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 57/TB-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Lê Văn Năm

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 22 tháng 5 năm 2017) của ông Lê Văn Năm.

Địa chỉ: Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng: Trạm biến áp 110 KV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220 KV Cần thơ, tỉnh Hậu Giang (Phần hành lang an toàn đường điện).

Với yêu cầu: Hỗ trợ 13 cây chôm chôm, 14 cây ổi, 33 cây nhãn, 24 cây bưởi, 20 cây cóc, 26 cây bòn bon, 41 cây xoài lên 100% giá trị.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày       tháng       năm 2017.

Vậy thông báo để ông Lê Văn Năm được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND Phú Hữu;

- Lưu: VT.Diễm

 

CHỦ TỊCH