</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 56/TB-UBND Châu Thành, ngày 25 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Bé

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 16 tháng 5 năm 2017) của ông Nguyễn Văn Bé.

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng: Trạm biến áp 110 KV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220 KV Cần thơ, tỉnh Hậu Giang (Phần hành lang an toàn đường điện - Đợt 3).

Với yêu cầu:

-Bồi thường đất với giá 160.000 đồng/m2;

-Bồi thường 14 cây Mận loại A với giá 200.000 đồng/cây, 18 cây Nhãn loại A với giá 200.000 đồng/cây, 13 cây Vú Sửa loại A với giá 300.000 đồng/cây, 5 cây Dừa loại A với giá 200.000 đồng/cây, 3 cây Măng cục loại A với giá 3000.000 đồng/cây, 2 cây cau loại A với giá 1000.000 đồng/cây, 7 cây dừa loại B với giá 1000.000 đồng/cây, 26 cây Dừa loại C với giá 500.000 đồng/cây, 4 cây bưởi năm roi loại A với giá 200.000 đồng/cây, 9 (cây mù u, sake, tràm bông vàng) với giá 300.000 đồng/cây, 58 cây chưa phân loại (dừa, sabo, vải) với giá 200.000 đồng/cây .

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày     tháng     năm 2017.

Vậy thông báo để ông Nguyễn Văn Bé được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND xã Phú Hữu;

- Lưu: VT.Diễm

 

CHỦ TỊCH