</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 55/TB-UBND Châu Thành, ngày 24 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Thuận

Ngày 23 tháng 5 năm 2017 UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 24 tháng 4 năm 2017) của ông Nguyễn Văn Thuận.       

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Với yêu cầu: Hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư từ tháng 10 năm 2011 đến năm 2014.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày    tháng    năm 2017.

Vậy thông báo để ông Nguyễn Văn Thuận được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND thị trấn Mái Dầm;

- Lưu: VT.Diễm

CHỦ TỊCH