</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 52/TB-UBND Châu Thành, ngày 16 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Đặng Văn No

Ngày 04 tháng 5 năm 2017 UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 24 tháng 4 năm 2017) của ông Đặng Văn No.       

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (Đoạn tuyến đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) (phần hành lang an toàn đường điện – đợt 2).

Với yêu cầu: Hỗ trợ 20 cây Cóc phê duyệt 0 đồng lên 100% giá trị.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày      tháng      năm 2017.

Vậy thông báo để ông Đặng Văn No được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND xã Đông Phú;

- Lưu: VT.Diễm

CHỦ TỊCH