</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 49/TB-UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Kính gửi: Ông Võ Văn Út

Ngày 15 tháng 5 năm 2017, UBND huyện Châu Thành đã nhận được đơn khiếu nại (đề ngày 10 tháng 5 năm 2017) của ông Võ Văn Út.

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Khiếu nại về Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng: Trạm biến áp 110 KV Châu Thành 2 và Đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220 KV Cần thơ, tỉnh Hậu Giang (Phần hành lang an toàn đường điện - Đợt 1).

Với yêu cầu: Hỗ trợ chồi giữ vườn lên 100% giá trị; Hỗ trợ 17 cây Nhãn loại A; Hỗ trợ 01 Mít loại A.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày       tháng       năm 2017.

Vậy thông báo để ông Võ Văn Út được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thanh tra huyện;

- UBND Phú An;

- Lưu: VT.Diễm

 

CHỦ TỊCH