</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 32/KH-UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018