</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 111/KH-UBND Châu Thành, ngày 29 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm

an ninh, trật tự trong tình hình mới