</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 105/KH-UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 20  tháng 6  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang về hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2017”.

UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2017 trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật.

c) Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục hạn chế để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện tích cực tham gia.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

1. Chủ đề

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

 

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”.

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp”.

- “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”. 

- “Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp”.

- “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”.

- “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Nội dung trọng tâm

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, Ngày Pháp luật năm 2017 được tổ chức tập trung vào các nội dung sau:

a) Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng… các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

b) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.

- Kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức tổ chức

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực và hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

a) Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng…

b) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh,…để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận.

c) Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2017 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn… trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ, việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ, việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

d) Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

đ) Các hình thức khác phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu cao điểm từ ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; các loại hình doanh nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu; Trường THCS Nguyễn Văn Quy và Trường THCS khác trên địa bàn huyện.

- Hình thức thực hiện: Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, mittinh, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề...

2. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 tại trụ sở Huyện ủy, UBND huyện; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; các loại hình doanh nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu; Trường THCS Nguyễn Văn Quy và Trường THCS khác trên địa bàn huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình (mỗi cơ quan, đơn vị chọn ít nhất một khẩu hiệu tại Khoản 2 Mục II của Kế hoạch này làm nội dung băng rôn).

3. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đài Truyền thanh huyện tăng thời lượng đưa tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền các quy định pháp luật, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật.

- Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường đưa tin các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của các đơn vị, địa phương mình gương người tốt về chấp hành pháp luật... trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện và đơn vị (nếu có).

- Giao Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm cung cấp tài liệu, nội dung, tin, bài có liên quan đến việc tuyên truyền pháp luật, về Ngày Pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

4. Tổ chức hoạt động phổ biến về Ngày Pháp luật thông qua việc phát động và tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban An toàn giao thông huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 10 năm 2017 và bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thành lập đội tham gia hội thi cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 09 tháng 11 năm 2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này, đặc biệt thực hiện tốt quy định tại Khoản 2 Mục IV của Kế hoạch này.

- Giao Phòng giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này đến các điểm trường thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện.

- Đài Truyền thanh huyện chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền, cổ động Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật đến các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

- UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 và thực hiện tốt quy định tại Khoản 2 Mục IV của Kế hoạch này.

2. Phòng Tư pháp

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện (lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp năm) trước ngày 21 tháng 11 năm 2017.

3. Kinh phí thực hiện

 Thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước, từ nguồn kinh phí được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện nắm, chỉ đạo kịp thời; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp chậm nhất đến ngày 21 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Châu Thanh, tỉnh Hậu Giang./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (Phòng PBGDPL);  

- TT: HU, HĐND, UBMTTQVN huyện;     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện huyện;

- UBND xã, thị trấn;                        

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô