</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 74/KH-UBND Châu Thành, ngày 6 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

 

 


Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ tài liệu của cơ quan hàng năm và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và công tác tham mưu đề xuất của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện văn thư, lưu trữ hàng năm.

2. Yêu cầu:

- Nội dung tập huấn gắn với nhu cầu thực tiễn của các đơn vị; phát huy vai trò chủ động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia tập huấn.

- Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền phong phú, hiệu quả, sâu rộng đến các đối tượng.

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG  VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng:  Dự kiến 60 đại biểu.

- Phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị.

- Xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thời gian: 02 ngày trong tháng 8 năm 2017 (có thông báo cụ thể sau).

3. Địa điểm: Hội trường I - UBND huyện.

4. Nội dung tập huấn:

-  Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến.

- Công tác lập hồ sơ công việc.

- Công tác lập Danh mục hồ sơ lưu trữ cơ quan.

- Chia nhóm thực hành các nội dung trên.

- Nhận xét đánh giá của giảng viên.

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

2. Giao Phòng Nội vụ dự trù kinh phí lớp tập huấn và theo dõi, quản lý trong quá trình tổ chức lớp.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí cho lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ của huyện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành./.

 

Nơi nhận:                                             

- Các phòng, ban ngành, đơn vị sự nghiệp;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi