</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 72/KH-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2017

 
 
 

 


Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả và theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhà nước của cấp huyện và xã.

1.2. Yêu cầu

Đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong một cơ quan; giữa các cơ quan với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác. Tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp và đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thông qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, chuẩn hóa các quy trình hành chính, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thời gian theo các thủ tục đã ban hành.

Cải tiến phư­ơng thức và phư­ơng pháp làm việc, minh bạch hóa các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

II. NỘI DUNG

2.1. Xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, quyết định cử đại diện lãnh đạo ISO (nếu có thay đổi), quyết định cử Thư ký ISO (nếu có thay đổi), quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ISO. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 17/7/2017.

Ban hành Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị. Cơ quan thực hiện: UBND huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 21/7/2017.

Ban hành kế hoạch đo lường sự thỏa mãn khách hàng. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 25/7/2017.

Cập nhật hoàn chỉnh hệ thống lại các biểu mẫu. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 27/7/2017.

Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình xử lý công việc theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ công vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 31/8/2017.

Ban hành quyết định bổ sung tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 13/9/2017.

2.2. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

Ban hành kế hoạch đánh giá nội bộ. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành: 19/9/2017.

Tổ chức đánh giá nội bộ. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2017.

Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa đối với những điểm lưu ý và những điểm không phù hợp (nếu có). Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2017.

2.3. Thực hiện công bố lại (mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng)

Ban hành quyết định và bản công bố ISO. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2017.

2.4. Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Thông tin tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng trong lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Cơ quan thực hiện: UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.5. Tổ chức tập huấn, hội nghị về triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Tổ chức các cuộc hội nghị triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn, kết hợp với phổ biến kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng. Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2.6. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Thành lập Tổ kiểm tra, và đồng thời thực hiện kiểm tra việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Thành phần gồm: Văn phòng HĐND và UBND (Thư ký ISO) làm Tổ trưởng; lãnh đạo hoặc chuyên viên một số phòng, ban ngành huyện, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn (Thư ký ISO) tham gia thành viên. Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Giao Ban Chỉ đạo ISO huyện và xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện xây dựng, duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của UBND huyện đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này của của các cơ quan, đơn vị. Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng đảm bảo các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Phối hợp với ngành Văn hóa thông tin và Đài Truyền thanh huyện triển khai công tác tuyên truyền về Hệ thống quản lý chất lượng. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện, gửi Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

4.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự trù, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

4.4. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị; gắn hiệu quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính năm 2017.

4.5. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng quy trình, hồ sơ của đơn vị; nghiêm túc duy trì thực hiện các quy trình đã xây dựng và ban hành; bố trí, phân công 01 cán bộ phụ trách ISO của đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian.

4.6. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện xây dựng, duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của UBND đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, gửi UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2017./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN tỉnh;

- Chi cục TCĐLCL tỉnh;

- CT, PCT.UBND huyện;

- Các phòng chuyên môn;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH