</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 64/KH-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện

 

 


Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”,

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh;

UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại phòng, ban ngành huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.

- Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm bảo đảm tính liên tục, liên kết các nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

1. Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu:

a) 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

b) 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp.

c) Ít nhất 80% người dân tại cộng đồng được phổ biến, tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng với bạo lực trên cơ sở giới.

d) 100% cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới tại các đơn vị, địa phương được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

đ) Phấn đấu 100% các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Tầm nhìn đến năm 2030:

Tăng cường thực thi pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp nhằm phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực; hình thành mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên nòng cốt từ huyện đến cơ sở.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn huyện, ưu tiên các địa phương có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và công tác phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới:

a) Tổ chức các hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú trong
“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6); “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (15/11 - 15/12); hưởng ứng
Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

b) Tổ chức truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng: trong cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư… thông qua các hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, giao lưu, đối thoại,…

c) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như tờ rơi, sổ tay, pa nô, áp phích, băng rôn.

đ) Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

3. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới:

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

b) Triển khai áp dụng thí điểm tiêu chí và hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; ấp an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế.

c) Triển khai áp dụng thí điểm bộ công cụ thu thập số liệu và xây dựng dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới:

a) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới: Hỗ trợ bảo đảm an toàn, tạm lánh khẩn cấp, dịch vụ hỗ trợ ban đầu tại địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; cung cấp dịch vụ chăm sóc tối thiểu cho nạn nhân và tư vấn cho người gây bạo lực tại cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực.

b) Tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng” nhằm hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới; chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực giới nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng sâu, vùng xa.

c) Triển khai lồng ghép nội dung hoạt động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong sinh hoạt các câu lạc bộ, hội, đoàn thể tại khu công nghiệp, cơ quan, tổ chức; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin và thực hiện tư vấn đối với các trường hợp bị quấy rối tình dục và xử lý người có hành vi quấy rối tình dục.

          d) Triển khai mô hình ấp an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng; thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn.

          đ) Triển khai mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực với các hoạt động tập huấn kỹ năng cho giáo viên, người học và cung cấp thông tin cho phụ huynh về biện pháp phòng ngừa và ứng phó với bạo lực tại trường học; thiết lập các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp ngay tại trường học, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với người có hành vi bạo lực; lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực trong các câu lạc bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa.

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án:

a) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, kết quả thực hiện hoạt động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

b) Tổ chức đánh giá, tổng kết 05 năm kết quả triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (vào năm 2020).

         V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

         Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vận động xã hội hóa hợp pháp khác.

         VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan UBND , thị  trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ấp an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái, cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh, mô hình kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai Chương trình phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2015 - 2020.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Xây dựng và lồng ghép triển khai các hoạt động của Kế hoạch với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, sinh hoạt Nhà Văn hóa ấp và nơi sinh hoạt cộng đồng hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; phối hợp với các trường trung học phổ thông thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong trường học.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai áp dụng bộ công cụ thu thập số liệu và xây dựng dữ liệu về bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện.

6. Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh huyện:

Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống ngành ở xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

7. Công an huyện:

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân.

8. Đề nghị UBMTTQVN huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đoàn viên, hội viên, thành viên các Câu lạc bộ, đặc biệt là phòng ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

9. Phòng, ban ngành huyện:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị.

10. UBND xã, thị trấn:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, bố trí kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch đạt hiệu quả.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình điểm trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn
huyện, đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH;

- TT:HU,HĐND,UBND huyện;

- Các đơn vị nêu tại Mục VI;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô