</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 63/KH-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND

ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 


Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý hiệu quả của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

2. Yêu cầu

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý; việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép vào các nhiệm vụ chuyên môn, địa bàn quản lý của cơ quan, đơn vị; đảm bảo các nội dung và thời gian theo kế hoạch của UBND huyện.

Kế hoạch được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến công chức, viên chức các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH:

Tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

- Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang.

- Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng Chương trình.

- Từng cán bộ, công chức, viên chức tự rà soát, đánh giá những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉnh đốn để thực hiện và thường xuyên ngăn ngừa, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; và Kế hoạch này.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bước tiến hành:

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02
năm 2017
của Chính phủ và Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Sau khi quán triệt, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) kết quả triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

- Hàng năm, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, đánh giá những mặt làm được và những hạn chế thiếu sót, đề ra những biện pháp khắc phục, báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp chung.

2. Phân công trách nhiệm:

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời, định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện và Sở Nội vụ.

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Kịp thời cập nhật thông tin để đưa tin những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy tắc, đồng thời phê phán các biểu hiện ứng xử không đẹp, thiếu văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng như trong giao tiếp xã hội, định hướng dư luận tốt trong việc thực hiện quy tắc này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:  

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;                                                                   

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH