</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 62/KH-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2017 với chủ đề
Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”

 

 


Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp;

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Châu Thành về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành;

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2017 với chủ đềTrẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” (Sau đây gọi tắt là Diễn đàn), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

- Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các ngành, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và được bày tỏ ý kiến, quan điểm, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình về thực hiện quyền trẻ em và những vấn đề mà các em đang quan tâm. Trên cơ sở đó giúp các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của trẻ em, từ đó từng bước hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em ngày càng tốt hơn. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và bản thân trẻ em về quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em.

- Trang bị cho trẻ em những kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi tri thức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và mang tính giáo dục cao.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

1. Chủ đề diễn đàn: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

2. Thời gian tổ chức Diễn đàn: Trước ngày 15/6/2017 (Tùy tình hình thực tế Diễn đàn trẻ em diễn ra 01 ngày hoặc 1 buổi).

3. Địa điểm tổ chức Diễn đàn: UBND xã Đông Phước A.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn trẻ em các năm trước, khuyến nghị nào đã thực hiện, khuyến nghị nào chưa thực hiện, nguyên nhân và giải pháp thực hiện các khuyến nghị đó.

- Trẻ em được thảo luận, phát hiện các vấn đề và khuyến nghị giải pháp thúc đẩy các quyền của trẻ em; các vấn đề về cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các vấn đề về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em); các vấn đề về vui chơi giải trí và các vấn đề khác có liên quan đến quyền trẻ em.

 - Trẻ em tham gia đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể cấp xã.

a) Diễn đàn trẻ em được chia làm 2 phiên: 

* Phiên thảo luận:

- Trách nhiệm của trẻ em tham gia Diễn đàn.

+ Tham gia thảo luận trong các nhóm nội dung để đưa ra các khuyến nghị, thông điệp chính, các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại.

+ Chọn, cử trẻ em đại diện cho nhóm trình bày các kết quả thảo luận.

- Trách nhiệm của Ban Tổ chức, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên.

+ Cung cấp các thông tin bổ sung, giải thích cho trẻ em những văn bản, tài liệu liên quan đến chủ đề, nội dung của Diễn đàn với ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu đối với trẻ em.

+ Phát hiện, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các trở ngại, khó khăn của trẻ em khi tham gia phiên thảo luận.

* Phiên gặp mặt, đối thoại:

- Trách nhiệm của trẻ em tham gia Diễn đàn.

+ Đại diện các nhóm thảo luận báo cáo các kết quả thảo luận nhóm.

+ Đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Trao thông điệp và các kiến nghị của Diễn đàn cho đại diện cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và khách mời tham dự Diễn đàn.

- Ban Tổ chức, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên có trách nhiệm phát hiện, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các trở ngại, khó khăn đối với trẻ em khi tham gia phiên gặp mặt, đối thoại.

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tham gia Diễn đàn.

+ Trả lời những câu hỏi, khuyến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.

+ Tiếp nhận thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn để tiếp tục xem xét, trả lời, giải quyết sau khi Diễn đàn kết thúc. 

b) Các hoạt động khác: văn nghệ, trò chơi, thể thao, tham quan...

c) Đối tượng tham gia diễn đàn:

Trẻ em tham gia diễn đàn có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, có khả năng phát hiện vấn đề tốt, có kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động của trẻ em ở địa phương, có khả năng thuyết trình, phản biện, chất vấn; có phong cách tự tin, mạnh dạn; yêu thích các hoạt động xã hội, có năng khiếu vẽ, hát, tham gia vào các tiểu phẩm (ưu tiên những em là cán bộ lớp, cán bộ Đội, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó, học tốt…) hiện đang học trong các trường trên địa bàn  thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phước Axã Đông Thạnh.

d) Thành phần tham gia Diễn đàn trẻ em: 

Thành phần tham gia Diễn đàn trẻ em bao gồm trẻ em, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên và khách mời tham gia đối thoại.

  - Trẻ em tham gia Diễn đàn bao gồm trẻ em có nguyện vọng tham gia, trẻ em được lựa chọn từ địa phương.

  - Người phụ trách trẻ em: mỗi người chịu trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ không quá năm trẻ em.

- Khách mời phiên gặp mặt đối thoại bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đối thoại. Số lượng khách mời không vượt quá một phần ba tổng số trẻ em tham gia Diễn đàn.

2. Hình thức: Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã, chọn 03 đơn vịthị trấn Ngã Sáu, xã Đông Thạnh và xã Đông Phước A.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí vận động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2017 với chủ đề Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như sau:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn, tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo, phân nhiệm vụ cụ thể để các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Diễn đàn trẻ em năm 2017.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Diễn đàn.

- Dự trù kinh phí hỗ trợ tổ chức Diễn đàn trẻ em.

- Hướng dẫn 03 đơn vị xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo tổ chức diễn đàn.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị chọn trẻ em tham dự Diễn đàn. Giám sát việc trả lời của đại biểu cấp xã đối với khuyến nghị của trẻ em. Hỗ trợ học bổng trao trong chương trình.

3. Phòng Y tế: Tham dự Diễn đàn trẻ em cấp xã, giám sát việc trả lời của đại biểu cấp xã đối với khuyến nghị của trẻ em tại diễn đàn.

4. Phòng Tư pháp: Tham dự Diễn đàn trẻ em cấp xã, giám sát việc trả lời của đại biểu cấp xã đối với khuyến nghị của trẻ em tại diễn đàn.

5. Công an huyện: Tham dự Diễn đàn trẻ em cấp xã, giám sát việc trả lời của đại biểu cấp xã đối với khuyến nghị của trẻ em tại diễn đàn.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện: Tham dự Diễn đàn trẻ em cấp xã, giám sát việc trả lời của đại biểu đối với khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn.

7. Đề nghị Huyện đoàn: Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung chương trình của Diễn đàn, MC, Câu hỏi đố vui trong diễn đàn…

8. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ: Tham dự Diễn đàn trẻ em cấp xã, giám sát việc trả lời của đại biểu cấp xã đối với khuyến nghị của trẻ em tại diễn đàn.

9. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trang trí treo băng rôn trên các tuyến đường chính. Chuẩn bị phục vụ âm thanh trong thời gian tổ chức Diễn đàn.

10. UBND thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Thạnh và xã Đông Phước A:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2017, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã. Phân công cán bộ cấp xã tham gia trước, trong và sau Diễn đàn.

- UBND xã Đông Phước A chuẩn bị Hội trường để tổ chức Diễn đàn.

- Lựa chọn trẻ em, Dẫn trình viên tham gia Diễn đàn trẻ em.

- Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông để trưng bày tại Diễn đàn: Thông điệp, khuyến nghị; tranh, ảnh, băng đĩa, băng rôn truyền thông... để giới thiệu về đơn vị mình tại Diễn đàn.

- Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức Diễn đàn trẻ em.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Chậm nhất 10 ngày sau khi Diễn đàn kết thúc, UBND thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Thạnh, xã Đông Phước A có trách nhiệm báo cáo kết quả thảo luận và thông điệp, khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc trả lời, giải đáp khuyến nghị của trẻ em.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em cấp xã năm 2017 với chủ đề Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” của UBND huyện Châu Thành./.

 

*Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH;

- TT.UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị tại mục V;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH