</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 61/KH-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020

                                                                                  

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 của Ban Bí thư và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020;

Thực hiện Chương trình số 108-CTr/HU ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

2. Nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và Nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư.

3. Đào tạo, tập huấn, kiện toàn về biên chế, tổ chức để nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- Đến năm 2020 giảm ít nhất 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm ít nhất 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm ít nhất 7% tội phạm xâm hại trẻ em.

- Hàng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt giữ, vận động đầu thú ít nhất 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tăng 5% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện; tăng 5% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ.

- Ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

- Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

- Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nội dung Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Từng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị mình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các văn bản liên quan của Huyện ủy, UBND huyện tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn và với cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với trường hợp để xảy ra tội phạm tăng hoặc phức tạp kéo dài. Tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường quản lý, giáo dục, cải tạo các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; chủ động thực hiện các biện pháp giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi và người có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, truy nã tội phạm, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, dân sự, tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoa học công nghệ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

4. Tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, nhóm tội xâm hại tình dục, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

5. Mở rộng hợp tác, phối hợp với các địa phương giáp ranh và các cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm. Tranh thủ các nguồn tài trợ, xã hội hóa để có kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

6. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện

- Cơ quan Thường trực tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chương trình phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

- Tham mưu giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự đối với các dự án phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm trên địa bàn huyện. Tăng cường năng lực thống kê về xử lý vi phạm hành chính đối với những tội danh bắt buộc phải có điều kiện “đã xử lý hành chính” mới cấu thành tội phạm quy định trong Bộ luật Hình sự.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động phòng ngừa. Tập trung thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch liên ngành, liên tịch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng nông thôn sâu; các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, công nhân, những người có quá khứ lầm lỗi và có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong Nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác phòng, chống tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai kế hoạch, phương án tấn công, ngăn chặn, kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, gây bức xúc trong Nhân dân.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện huyện

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Căn cứ Quy chế phối hợp số 07/QCPH-CA-QS ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cùng các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm với lực lượng Công an.

- Chỉ đạo lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ hỗ trợ lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên thị trường.

- Đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Lồng ghép tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải. Phối hợp tuyên truyền pháp luật đến toàn thể Nhân dân nắm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để vi phạm pháp luật.

- Tham mưu UBND huyện xét duyệt các đề tài và tạo điều kiện khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Ngã Sáu, Trường THPT Phú Hữu

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, giáo viên, không để vi phạm pháp luật, không sa vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh.

- Đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch kết hợp với xây dựng quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hoá, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Đẩy mạnh củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật, bảo đảm tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phát thanh về công tác phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

- Đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân, nhất là những nơi dân trí còn thấp, điều kiện tiếp cận văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

6. Phòng Y tế huyện

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy; tập huấn, hướng dẫn quy trình cai nghiện ma tuý, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

- Tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy. Phối hợp phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phẩm.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Cân đối, đề xuất UBND huyện phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm cụ thể của từng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp Công an huyện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí số 19.2 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chủ động phối hợp với Công an huyện và các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

10. Phòng Tư pháp huyện

- Đẩy mạnh rà soát, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế phòng, chống tội phạm. Triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản luật mới ban hành nhất là văn bản liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt tại địa bàn có người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm, vùng nông thôn sâu.

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phối hợp với Công an huyện và các thành viên giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kết luấn số 05-KL/TW, các Chương trình phòng, chống tội phạm; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 05-KL/TW, Chương trình phòng, chống tội phạm vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của UBND huyện; tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Công an huyện về tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp công tác với các ngành có liên quan trong  phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo đảm kịp thời và nghiêm minh. Dự báo, kiến nghị và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện, đấu tranh tội phạm, giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra cho xã hội.

14. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

- Thường xuyên cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kết luận số 05-KL/TW, Chương trình phòng, chống tội phạm vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của UBND xã, thị trấn; quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chú trọng công tác phòng, chống tội phạm, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn; chú trọng tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung trong Kế hoạch này (Đính kèm Phụ lục các Đề án phòng, chống tội phạm đến năm 2020). Định kỳ (6 tháng trước ngày 17/5 và hàng năm trước ngày 17/11) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an huyện để tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định tại Kết luận số 05-KL/TW.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này.

4. Công an huyện chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện.

5. Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của từng đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi về Công an huyện để tổng hợp trình UBND huyện nắm, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành huyện;

- UBND xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

   Tống Hoàng Khôi

 

 

 

 


Phụ lục

CÁC ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày         /       /2017 của Ủy ban nhân dân huyện)

 

 


TT

TÊN ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

MỤC TIÊU

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1

Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Công an huyện (Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì)

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lên danh sách các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá, triệt xóa, vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm. Kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm mà không bị phát hiện triệt phá.

- Tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống 5% so với giai đoạn trước khi triển khai đề án (2011 - 2015).

- Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá, triệt xóa, vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm từ 15% so với giai đoạn trước khi triển khai đề án. Đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do băng nhóm tội phạm gây ra đạt trên 75% trở lên, trọng án do băng nhóm tội phạm gây ra đạt 90% trở lên.

- Chủ động phát hiện và ngăn chặn từ xa sự xâm nhập của các băng, nhóm tội phạm xuyên quốc gia vào tỉnh hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... và các băng nhóm “mafia”, các tổ chức tội phạm quốc tế.

- Hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu các đối tượng, băng nhóm hoạt động lưu động.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và phối hợp đào tạo, tập huấn, khảo sát để phục vụ phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Điều tra, đấu tranh quyết liệt các băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

 

2

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

Công an huyện (Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì)

- Hàng năm tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn chuyển hóa.

- Giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự, kiềm chế và từng bước kéo giảm sự gia tăng của các loại tội phạm.

- Tại các địa bàn lựa chọn chuyển hóa không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên trên tổng số án khởi tố. Hàng năm, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã tại địa bàn.

- Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương xuống dưới 15%.

- 100% các địa bàn lựa chọn chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố được ít nhất 01 mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hoạt động hiệu quả.

- 100% hộ dân tại địa bàn lựa chọn chuyển hóa được phổ biến tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác chỉ đạo chuyển hóa địa bàn.

- Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng Công an tại địa bàn được lựa chọn chuyển hóa.

- Hỗ trợ các lực lượng bán chuyên trách, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm.

- Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

- Tổ chức đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm.

 

3

Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát

Công an huyện (Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì)

Tăng cường hiện đại hóa, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ các cơ quan thực hành quyền tư pháp, các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động điều tra hình sự của lực lượng Cảnh sát điều tra.

- Trang bị vũ khí, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp.

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ điều tra, điều tra viên của lực lượng Cảnh sát điều tra 2 cấp.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng truy tố về hình sự.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ xét xử các vụ án về hình sự.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự.

- Hiện đại hóa và nâng cao năng lực công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

4

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm

Công an huyện

 (Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì)

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các luật, bộ luật, pháp lệnhcác văn bản quy định chi tiết thi hành khác có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm sau khi có hiệu lực.

- Tham gia đóng góp và đề xuất ký kết các điều ước quốc tế về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả việc triển khai thi hành đầy đủ, toàn diện, đồng bộ hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm: Tổ chức tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật mới ban hành; biên soạn, phát hành tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật phòng, chống tội phạm.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm: Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của các chuyên gia pháp lý, cán bộ chủ chốt của các cơ quan có liên quan; điều tra, khảo sát tình hình thi hành, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm; tổ chức nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xây dựng tiêu chí đánh giá thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

5

Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm

 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện

(Cấp tỉnh: Sở Công thương chủ trì)

- Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính kết hợp tuyên truyền pháp luật góp phần đẩy lùi tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ số vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Giảm tỷ lệ tái phạm đối với các đối tượng vi phạm; phấn đấu chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phấn đấu đạt ít nhất 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trọng điểm thực hiện ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- Phấn đấu đạt ít nhất 90% siêu thị và trung tâm thương mại tại địa bàn trọng điểm không bày bán công khai hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- 100% công chức làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức về phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- 100% công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

- Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm chế tài đủ mức răn đe để tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân tự giác chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

 

- Tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở các đường lối, chính sách về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Đảng, Nhà nước.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác này.

- Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, từ đó làm giảm các hành vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung và làm giảm cơ bản các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.

- Hệ thống hóa, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại cho phù hợp với thực tiễn

- Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phát triển hệ thống phân phối nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa.

- Tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tạo nên hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như nhận định, dự báo thị trường từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trung ương, các tỉnh, thành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngăn chặn kịp thời các vi phạm bắt nguồn từ ngoài biên giới.

6

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng (Cấp tỉnh: Sở Xây dựng chủ trì)

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức của ngành xây dựng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả

- Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hướng cải cách hành chính, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật để giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng.

 

- Đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, về phòng chống tham nhũng pháp luật có liên quan cho các tổ chức, cá nhân thuộc ngành xây dựng cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao.

7

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng

(Cấp tỉnh: Sở Giao thông vận tải chủ trì)

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở các giai đoạn và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch.

- Thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm chống lãng phí; phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước (ngân sách Nhà nước tập trung, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA) và các nguồn vốn đầu tư theo hình thức PPP đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và vốn Nhà nước giao cho các doanh nghiệp thông qua việc phân bổ, huy động và sử dụng.

- Tham gia hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách trong huy động và sử dụng các nguồn vốn

- Đổi mới, hoàn thiện về công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn.

- Đổi mới, hoàn thiện về tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn.

8

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

(Cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì)

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên để chủ động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

- Phấn đấu đến năm 2020 giảm trên 15% số vụ tội phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong học sinh, sinh viên.

 

- Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường năng lực tổ chức phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên của các nhà trường; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong chương trình chính khóa, xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên phòng, chống tội phạm.

9

Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Phòng Văn hóa & Thông tin (Cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì)

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên mạng Internet.

- Nâng cao năng lực phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm cho các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông.

 

- Kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên mạng Internet.

 - Phối hợp đảm bảo an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng Internet gây ảnh hưởng tiêu cực đến ANTT.

 - Phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

- Đầu tư, trang bị phương tiện làm việc cho các cơ quan được giao chủ trì, tham gia phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm trên mạng Internet.

10

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Phòng Văn hóa & Thông tin (Cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì)

- Tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng.

- Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

 

- Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn cho cán bộ ngành văn hóa, thể thao, du lịch về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

11

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

 

Phòng Y tế (Cấp tỉnh: Sở Y tế chủ trì)

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

- Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 20% số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến công tác an ninh trong cơ sở y tế.

 

- Tiếp tục tăng cường năng lực tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

- Triển khai thi hành pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế; trong đó trọng tâm làm tốt công tác bảo vệ an ninh trong bệnh viện, phòng, chống gian lận bảo hiểm y tế; xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh bệnh viện thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân trong cơ sở y tế.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan y tế với cơ quan công an, lực lượng dân phòng địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trong cơ sở y tế.

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo và tập huấn chuyên sâu công tác an ninh trong các cơ sở y tế cho cán bộ, nhân viên y tế. Xây dựng, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trong việc phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tập trung vào công tác bảo vệ an ninh trong cơ sở y tế.

12

Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

 

Phòng Tài chính – Kế hoạch (Cấp tỉnh: Sở Tài chính chủ trì)

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp.

- Tham gia hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 

- Dự báo tình hình vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tài chính.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực.

- Nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiệp vụ của ngành tài chính.

13

Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (Cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì)

- Hàng năm, có ít nhất 90% số khu dân cư và gia đình ký các cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm. Đến năm 2020, 90% số khu dân cư trên toàn quốc có số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, 100% số khu dân cư có 01 tổ hòa giải và ít nhất 01 mô hình “Tự quản về phòng, chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả.

- 100% số khu dân cư có tài liệu và được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Hàng năm, mỗi chi hội, chi đoàn ở khu dân cư nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội. Khuyến khích người tiêu biểu ở khu dân cư tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội tại gia đình và địa phương.

- Hàng năm, ít nhất 50% cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, người đứng đầu của các tổ chức thành viên Mặt trận cấp xã; Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn của các tổ chức thành viên ở cộng đồng dân cư được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động phòng, chống tội phạm.

 

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp của chính quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động về công tác phòng, chống tội phạm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư.

- Xây dựng và củng cố các mô hình đảm bảo về an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư; củng cố hệ thống tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm ở khu dân cư; tổ chức các hình thức lấy ý kiến nhân dân thông qua các kênh đối thoại về tình hình an ninh, trật tự.

- Hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ và người có nguy cơ vi phạm pháp luật.

- Phối hợp xây dựng cơ chế đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ghi nhận người có công khi tham gia phát hiện tố giác tội phạm.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm ở xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Hàng năm phối hợp tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và ký cam kết không vi phạm pháp luật; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

- Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.