</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 60/KH-UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn huyện

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn huyện, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” …

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình văn hóa tiêu biểu hướng tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Tổ chức triển khai sâu rộng Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như công tác bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em; đồng thời, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập.

- Nội dung thực hiện công tác gia đình phải đa dạng, phong phú, hiệu quả và phù hợp với từng địa bàn; đồng thời, có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời đề ra hướng giải quyết những vướng mắc, tồn tại do thực tiễn đặt ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác gia đình của các cấp, cụ thể:

- Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình giao dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Cử cán bộ dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, xây dựng kế hoạch, tài liệu tuyên truyền về công tác gia đình.

3. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về: gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Phổ biến kiến thức về gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

4. Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình theo hướng dẫn của cấp trên:

- Phối hợp tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình công tác thường xuyên; hỗ trợ việc duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.

- Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

- Xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình về công tác gia đình nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy công tác gia đình không ngừng phát triển.

5. Tổ chức các hoạt động và truyền thông cộng đồng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

6. Thu thập dữ liệu về gia đình và công tác gia đình; trong đó có dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam. Tham gia nghiên cứu đánh giá về nhận thức và thực trạng giáo dục gia đình.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình, trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức.

8. Tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo:

- UBND huyện tổ chức tổng kết năm để đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động về công tác gia đình.

- Trước ngày 10 tháng 12, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2017 về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, tham mưu UBND huyện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định.

9. Thực hiện các nội dung đột xuất khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí bố trí cho hoạt động công tác gia đình được dự toán, phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan.

2. Kinh phí huy động của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho công tác gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác gia đình.

- Hướng dẫn và cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; biên soạn, xây dựng tài liệu về công tác gia đình.

- Hướng dẫn và tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình; xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình về công tác gia đình.

- Tổ chức các hoạt động và truyền thông cộng đồng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, cụ thể:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam.

+ Tổ chức họp mặt Gia đình văn hóa tiêu biểu và gương Người tốt việc tốt tiêu biểu.

+ Tổ chức Hội thi bữa cơm gia đình và các hoạt động hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Thu thập dữ liệu về gia đình và công tác gia đình; trong đó có dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, lồng ghép các chính sách về công tác gia đình vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án … phát triển kinh tế - xã hội.

Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện công tác gia đình theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban ngành liên quan, các địa phương trong việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện công tác gia đình.

3. Phòng Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về công tác gia đình, nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác gia đình của cấp trên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình; đồng thời, theo dõi, tổng kết đánh giá việc thực hiện, cũng như đề xuất sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

- Hướng dẫn công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình theo quy định của pháp luật; cũng như hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường lồng ghép các kiến thức về gia đình; nhất là về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục các cấp học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng cấp học, bậc học.

 

5. Phòng Nội vụ:

Phối hợp thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang và các văn bản có liên quan.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình; chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình; thực hiện Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi; đồng thời, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động và truyền thông cộng đồng nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bị bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bị bạo lực gia đình.

8. Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn biện pháp phát hiện, tố giác hành vi bạo lực gia đình; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự.

9. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên:

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định.

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Phát triển phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, bố trí hội viên làm cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp cơ sở; hình thành đường dây tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; nghiên cứu xây dựng và duy trì mô hình, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và người có nguy cơ gây bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Tham gia hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; đặc biệt là mô hình giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ cho những người sắp làm cha, mẹ. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình Trung tâm tư vấn tiền hôn nhân và hỗ trợ gia đình. Tổ chức Cuộc thi Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, để tuyển chọn Câu lạc bộ tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

- Phối hợp tập huấn cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghiên cứu đánh giá về nhận thức và thực trạng giáo dục gia đình.

- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững    đến năm 2020.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện:

Phối hợp tổ chức các hoạt động và truyền thông cộng đồng nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

 12. Đề nghị Đoàn TNCSHCM huyện:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

13. Đề nghị Hội Nông dân huyện:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân, đặc biệt là nam giới xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình nông dân tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội.

14. Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện:

- Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác gia đình về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 10 tháng 12 năm 2017.

15. UBND xã, thị trấn:

- Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017 gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương.

- Bố trí ngân sách địa phương cho công tác gia đình theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017 tại địa phương về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 10 tháng 12 năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 

 

 

Nơi nhận:                                    

- Sở VH-TT&DL (báo cáo);

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô