</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 59/KH-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND tỉnh ngày 28 tháng 02 năm 2017 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang

 
 
 

 


Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 nhằm tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

- Tích cực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh hướng tới mục tiêu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn:

Thủ trưởng cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh theo Kế hoạch này và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Các phòng, ban ngành huyện được giao chủ trì trong thực hiện cải thiện đối với từng chỉ số cụ thể chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số; trường hợp cần thiết, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về đổi mới sáng tạo. Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối theo dõi việc thực hiện các chỉ số về Chính phủ điện tử.

Các cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các  ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện các chỉ số trong lĩnh vực được phân công làm đầu mối.

- Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện về chính sách, cơ chế, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công.

c) Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Người đứng đầu các ngành, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

d) Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

đ) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện Kế hoạch:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Xử lý nghiêm phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

e) Một số nội dung khác:

- Rà soát, niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử  huyện và tại đơn vị mình.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của đơn vị như: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã và đăng ký hộ kinh doanh xuống còn 1,5 ngày làm việc.

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan cho phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát, kiến nghị bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp hoặc các quy định đã được ban hành trái thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường…

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội huyện cung cấp thông tin doanh nghiệp mới thành lập nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hỗ trợ tư vấn về đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định, đồng thời kết nối với nhau nhằm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết cac thủ tục hành chính.

3. Chi cục Thuế huyện:

- Rút ngắn thời gian nộp thuế không quá 119 giờ/năm.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế.

- Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình kiểm tra thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng quy trình liên thông giữa Cơ quan Thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Châu Thành.

4. Bảo hiểm Xã hội huyện:

- Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội không quá 49 giờ/năm.

- Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cấp sổ, thẻ và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả bảo hiểm y tế đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

- Xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp để thống nhất thực hiện. Phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, Phòng Y tế, các ngành liên quan và UBND xã, thị trấn thống nhất về thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra (bảo đảm doanh nghiệp không bị thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực không quá 01 lần/năm).

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Thực hiện hiệu quả Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp cận điện năng cấp quốc gia theo hướng “một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục “Thỏa thuận tuyến, vị trí cột/ thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành lang lưới điện (bao gồm Giấy phép đào đường, vỉa hè)”.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo hướng bỏ một số dịch vụ ngân hàng (bao gồm thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân; vay vốn cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng) ra khỏi Danh mục nhằm cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các tổ chức tín dụng và bảo đảm thống nhất về cơ quan quản lý nhà nước đối với việc cung ứng dịch vụ của các tổ chức tín dụng.

- Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các cam kết theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để thống nhất nhận thức và quán triệt trong thực thi.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro của hàng hóa và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định chứng nhận hợp quy, quản lý chất lượng không phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm theo hướng bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giảm thiểu thời gian xử lý về thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, tăng cường hậu kiểm.

- Kiến nghị cơ chế, chính sách và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng Kế hoạch Khởi nghiệp của huyện theo chỉ đạo của tỉnh;

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục thỏa thuận vị trí cột hoặc trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện theo thẩm quyền.

- Cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý xây dựng công trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian trong cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan tối đa không quá 120 ngày.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm soát chất lượng xây dựng bao gồm cả chất lượng các quy định pháp luật về xây dựng; kiểm soát chất lượng trước khi thi công xây dựng công trình; kiểm soát chất lượng sau khi hoàn thành thi công xây dựng công trình; trách nhiệm pháp lý của các chủ thể sau khi thi công.

- Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc kết hợp thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng với thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng...

- Giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Rà soát, cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản xuất, cung cấp nước sạch theo hướng xã hội hóa, giảm thủ tục hành chính, thời gian thực hiện, điện tử hóa thủ tục thực hiện thỏa thuận, đấu nối, cấp và thoát nước.

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy hải sản đủ điều kiện và không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, công bố trên Trang Thông tin điện tử huyện nhằm minh bạch, công khai thông tin đến các cá nhân, tổ chức và người dân trong.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp loại doanh nghiệp và sản phẩm trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với thủy sản nhập khẩu tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 theo nguyên tắc quản lý rủi ro, phân luồng ưu tiên.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Rút ngắn thời gian các thủ tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày.

- Thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường theo hướng áp dụng quản lý theo mức độ rủi ro về ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện cơ chế liên thông kiểm tra, xác nhận chương trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và nghiệm thu đưa chương trình vào sử dụng theo hướng thành lập đoàn công tác liên ngành do cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chủ trì, trừ các chương trình phải có yêu cầu vận hành thử nghiệm.

9. Phòng Tư pháp:

- Tổ chức thẩm định kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp hợp đồng theo hướng đơn giản hóa quy trình, nội dung hồ sơ, bãi bỏ hồ sơ, thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian, giảm chi phí giải quyết tranh chấp thương mại.

- Kiến nghị ban hành các quy định pháp luật về hòa giải thương mại và tạo lập cơ chế thúc đẩy phương thức giải quyết tranh chấp qua hòa giải thương mại.

- Thúc đẩy phát triển đội ngũ quản tài viên, trọng tài và luật sư, nhất là luật sư chuyên sâu về thương mại.

10. Phòng Nội vụ:

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện về Cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện về cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường học trên địa bàn.

- Có giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cơ chế chính sách khuyến khích việc cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo theo cơ chế thị trường gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đầu ra.

12. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Có giải pháp hiệu quả trong công tác đào tạo lạo động, đảm bảo chất lượng, số lượng và phù hợp với nhu cầu tuyền dụng của doanh nghiệp. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng lao động.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đánh giá thực trạng thu, chi bảo hiểm xã hội, từ đó kiến nghị sửa đổi các quy định nhằm đảm bảo hiệu quả chính sách và khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

- Đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo nghề theo hướng mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung và sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường.

13. Phòng Y tế:

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nhập khẩu và xuất khẩu theo hướng phân cấp cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

- Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh kết nối cơ sở dữ liệu với Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

14. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in theo hướng quy định rõ danh mục đối tượng chịu sự điều chỉnh, theo đó không áp dụng đối với hoạt động in bao bì, bề mặt sản phẩm; kiến nghị bãi bỏ các quy định có tính chất hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp (như quy định hạn chế hợp tác giữa các cơ sở in; cấp phép nhập khẩu các máy móc gia công sau in; quy định về người đứng đầu cơ sở in phải có chứng chỉ cao đẳng ngành in; cấp phép đối với các hợp đồng in từ nước ngoài...).

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông.

15. Công an huyện:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo hướng cải cách quy trình, thủ tục hành chính về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu đề xuất lồng ghép thẩm định phòng cháy, chữa cháy với thẩm định thiết kế xây dựng và các thủ tục khác, bảo đảm nâng cao chất lượng thẩm định.

16. Đài Truyền thành huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành nội dung Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 308/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động để cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện.

17. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện:

- Đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 30 tháng.

- Kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị Tòa án tối cao sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật phá sản 2014 để các quy định này sớm áp dụng trên thực tế.

- Nghiên cứu và vận dụng mô hình “hành chính tư pháp một cửa” tại các cấp tòa án; áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn đối với các vụ án có giá trị nhỏ; hoàn thiện mô hình “tòa án điện tử”, triển khai các mô hình tiếp nhận đơn khởi kiện, tống đạt, thông báo quá trình tố tụng và lịch xét xử và giải quyết phá sản trực tuyến.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, phá sản doanh nghiệp; công khai các hoạt động giải quyết vụ án của tòa án và công khai các bản án.

18. Đề nghị Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện:

- Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

- Đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến ngân hàng, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế…

19. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Tham mưu Thường trực rút ngắn thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư công xuống còn 03 ngày làm việc.

- Mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Trang Thông tin điện tử huyện.

- Cập nhật đầy đủ thông tin văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu, truy cập thuận tiện.

20. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường giám sát cán bộ, công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành nhằm tạo sự thông thoáng trong việc thực hiện thủ tục hành chính; niêm yết công khai trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí của các thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị liên quan và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ gắn với từng chỉ số được phân công tại Kế hoạch này; gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện .

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện để báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- VP.UBND tỉnh;

- Sở KH&ĐT;

- Các cơ quan, đơn vị tại Mục II.

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH