</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 56/KH-UBND Châu Thành, ngày 24 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

trên địa bàn huyện Châu Thành

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích         :

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

- Thúc đẩy việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về quyền bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực tham gia của trẻ em vào các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

- Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và đoàn thể cấp cơ sở trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn các hoạt động vui chơi, tạo điều kiện cho trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích, không bị tai nạn, thương tích.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em hướng về cơ sở, đảm bảo tính thống nhất, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2017:

1. Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 diễn ra với chủ đề: “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Đây thực sự là hoạt động cấp thiết, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.

2. Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2017:

- Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 - Triển khai Luật Trẻ em và  phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thực hiện Luật Trẻ em để bảo vệ con em của chúng ta.

- Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Hãy gọi 18001567 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tổ chức Lễ phát động và các sự kiện trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2017:

- Huyện: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 từ ngày 25/5/2017 đến ngày 01/6/2017.

- Các xã, thị trấn: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 từ ngày 25/5/2017 đến ngày 01/6/2017 (Nếu có điều kiện tổ chức).

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ nguồn lực cho huyện để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho trẻ em như: bể bơi, trường học, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, thiết bị vui chơi giải trí; hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo năm học 2017 - 2018.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về các giải pháp tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tập huấn cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác trẻ em về quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục.

3. Hoạt động truyền thông:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, chương trình, kế hoạch và các tài liệu khác có liên quan đến Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; về trách nhiệm phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các cơ quan, địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

- Xây dựng, phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, tài liệu, áp phích, băng rôn về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em.

- Tăng cường truyền thông về Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để mọi trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ (miễn phí) khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến Tháng hành động vì trẻ em cho các cơ quan thông tin đại chúng.

4. Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại:

- Tổ chức tiếp nhận, điều trị, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

- Vận động xã hội cùng tham gia hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục.

- Thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

5. Tổ chức Diễn đàn trẻ em:

- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Diễn đàn trẻ em theo Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, toàn xã hội về thực hiện quyền trẻ em; đồng thời, tạo điều kiện cho đại diện trẻ em gặp gỡ, thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; cử đại diện trẻ em tham dự Diễn đàn cấp tỉnh.

- Thời gian tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã: trước ngày 15/6/2017.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và các hoạt động chăm sóc dành cho trẻ em:

- Triển khai các mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông; kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

- Tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

- Tổ chức các Câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, phát hiện, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ điều trị cho trẻ em bị khuyết tật, bệnh tim bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo; vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, cận nghèo có điều kiện đến trường, không phải bỏ học.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Từ nguồn kinh phí Trung ương; kinh phí địa phương trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên giao hàng năm của các phòng, ban ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban ngành, đoàn thể huyện triển khai các hoạt động của Kế hoạch, tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em năm 2017 và Mùa hè an toàn cho trẻ em.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng truyền thông về Luật Trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em và Mùa hè an toàn cho trẻ em.

- Thúc đẩy việc thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

  - Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, cận hộ nghèo.

- Triển khai, vận động nguồn lực thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017, triển khai thực hiện các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là bàn giao và quản lý trẻ em trong dịp hè.

- Quán triệt cho các thầy, cô giáo về phòng, chống bạo lực học đường; tổ chức các chương trình ngoại khóa nhằm giáo dục cho học sinh kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại, rơi vào tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo các trường học tổ chức ký cam kết không để xảy ra bạo lực học đường; kiểm tra các trường mầm non, các nhóm trẻ, điểm giữ trẻ tư thục nhằm phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Quán triệt chủ trương không được dạy thêm, học thêm trái quy định để dành thời gian cho trẻ em được nghỉ hè và tham gia các hoạt động khác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hoá, điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; đề xuất chính sách ưu tiên cho trẻ em sử dụng các cơ sở thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè phù hợp với từng lứa tuổi và sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao dành cho trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với phòng, ban ngành, đoàn thể huyện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Kiểm tra các hoạt động, sản phẩm truyền thông dành cho trẻ em; có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các website độc hại, tác động xấu đến sự phát triển nhân cách của trẻ em.

 

 4. Đài Truyền thanh huyện:

   - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, Luật Trẻ em năm 2016, Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em; tuyên truyền các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt Tháng hành động vì trẻ em.

  - Tăng thời lượng phát sóng, bài viết, chuyên trang, chuyên mục về kỹ năng, biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, cách sơ cứu đuối nước, những mối nguy cơ có thể xảy ra gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

5. Phòng Y tế:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em nói chung, ưu tiên khám, tư vấn miễn phí cho đối tượng trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho trẻ em, nhất là các bệnh vào mùa hè.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế khám, giám định mức độ tổn thương đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các đoàn thể huyện:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; đẩy mạnh công tác truyền thông về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em; giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Phát động và triển khai đến cấp cơ sở, địa bàn dân cư phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chỉ đạo các cấp Hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục hội viên về Tháng hành động vì trẻ em; xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và chăm sóc, giáo dục con tốt; tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí, thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em.

- Vận động hội viên, đoàn viên, các tổ chức, doanh nghiệp tặng sách vở, quần áo, trao học bổng cho các em học sinh nghèo; hỗ trợ các công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí, nước sạch... cho trẻ em.

 

7. Đề nghị Đoàn TNCSHCM huyện:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trong đoàn viên, thanh niên về Tháng hành động vì trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn về phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống ma túy cho trẻ em trong đội viên, đoàn viên nhân dịp hè.

8. Các phòng, ban ngành huyện: theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch với những nội dung thiết thực dành cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em và trong dịp hè.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, thị trấn, cộng đồng dân cư.

- Bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, cận nghèo.

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho trẻ em; thăm và tặng quà trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

          - Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện năm 2017, đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả (trước ngày 30/6) về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô