</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 53/KH-UBND Châu Thành, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị năm 2017

 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2016 của huyện Châu Thành;

Căn cứ thời gian tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới của Trung đoàn BB10/Sư đoàn BB4/Quân khu 9 và Trung đoàn BB114/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang;

Để thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ năm 2017, kịp thời động viên thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

2.     Yêu cầu

Các ngành, các cấp có sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về phương tiện, vật chất, đảm bảo cho công tác dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới ở các đơn vị đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

II. NỘI DUNG

Dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017 các đơn vị.

III. TỔ CHỨC

Thành lập 02 đoàn dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới ở các đơn vị:

- Trung đoàn BB10/Sư đoàn BB4/Quân khu 9: 80 tân binh (Tại Kênh Tám Ngàn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

- Trung đoàn BB114/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang: 05 tân binh (Tại Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Riêng thanh niên nhập ngũ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, các gia đình tự liên hệ tổ chức thăm, Ủy ban nhân dân huyện không đảm bảo.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG VÀ THÀNH PHẦN

1. Các mốc thời gian

- Thời gian tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới ở các đơn vị: Vào lúc 07 giờ 00’ ngày 26 tháng 5 năm 2017.

- Cán bộ Đoàn 1 tập trung xuất phát: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 25 tháng 5 năm 2017.

- Thời gian tập trung thân nhân tân binh Đoàn 1: Vào lúc 01 giờ 00’ rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017 (thứ sáu).

- Thời gian xuất phát: Đúng 02 giờ 00’ rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017 (thứ sáu).

- Thời gian đi và về:  trong 01 ngày (thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2017).

- Thời gian tập trung Đoàn 2: 05 giờ 00’ sáng ngày 26 tháng năm 2017.

- Thời gian xuất phát: Đúng 05 giờ 30’  sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017 (thứ sáu).

2. Địa điểm tập trung

- Đối với gia đình quân nhân (85 người):

+ Tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành.

- Đối với cán bộ của 02 đoàn:

+ Tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành.

3. Thành phần

- Thành lập 02 đoàn cán bộ:

+ Đoàn 1: Gồm lãnh đạo dự Lễ Tuyên thệ Trung đoàn BB10/Sư đoàn BB4/Quân khu 9 và 80 thân nhân tân binh.

+ Đoàn 2: Gồm lãnh đạo dự Lễ Tuyên thệ Trung đoàn BB114/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang và 05 thân nhân tân binh.

(Đính kèm danh sách)

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

- Giao Ban CHQS huyện dự trù đảm bảo kinh phí, đảm bảo phương tiện đi, về cho Đoàn cán bộ, gia đình và tiền quà cho mỗi tân binh.

- Các xã, thị trấn tổ chức vận động đảm bảo quà thăm tân binh, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện phát hành giấy mời gia đình tân binh, dự kiến thành phần, đảm bảo kinh phí và hiệp đồng phương tiện cho gia đình tân binh.

- Văn phòng HĐND&UBND sắp xếp, đảm bảo phương tiện, mời đại biểu 02 đoàn tham gia dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới ở các đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, nhắc nhở và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Tuyên thệ của các đơn vị cho gia đình tân binh. Đồng thời, sắp xếp công việc tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị đúng thành phần và thời gian.

Trên đây là Kế hoạch dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị. Đề nghị các ngành, các cấp và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- TT Huyện ủy - UBND huyện (để b/c);                            

- Văn phòng Huyện uỷ;

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Thành viên 02 đoàn;

- Đảng uỷ - UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.                  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị năm 2017

(Đính kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       tháng      năm 2017)

Đoàn 1: Trung đoàn BB10/Sư đoàn BB4/Quân khu 9

 (xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang)

1. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy - Mời làm Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Ông Nguyễn Thành Tạo, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. Mời bà Nguyễn Thị Ngọc Chân, Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện.

5. Mời bà Nguyễn Thị Chói, P. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện.

6. Mời bà Thái Như Nguyện, Điều dưỡng Khoa nội Trung tâm Y tế huyện.

7. Mời bà Nguyễn Thị Bích Như, Cán bộ Trung tâm Dân số và KHHGĐ huyện.

8. Ông Đặng Đoàn Quốc Bảo, P. Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Phước.

9. Ông Hồ Duy Khanh, P. Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phước A.

10. Ông Nguyễn Hữu Ngộ, P. Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Phú.

11. Ông Điểu Văn Thiện, P. Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú An.

12. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, P. Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu.

13. Ông Trần Văn Mười, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh.

14. Ông Nguyễn Thanh Toán, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu.

15. Ông Trần Văn Chuộc, P. Chủ tịch UBND xã Phú Tân.

16. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm.

17. Ông Phạm Ngọc Tuấn Khải, Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

18. Ông Nguyễn Thanh Vững, Trợ lý Quân lực Ban Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

19. Ông Lương Thanh Nhi, Nhân viên Tài chính Ban Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

20. Cùng 80 thân nhân tân binh của các xã, thị trấn.

* Phương tiện:

- 01 xe 4 chỗ của Bí thư Huyện ủy: 95A - 0289.

- 01 xe 12 chỗ của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Thuê 01 xe 07 chỗ.

- Thuê 02 xe 45 chỗ (cho thân nhân tân binh)

* Thời gian:

- Đoàn cán bộ: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 25 tháng 5 năm 2017 xuất phát.

- Xe thân nhân tân binh do ông Phạm Ngọc Tuấn Khải và ông Nguyễn Thanh Vững, Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện phụ trách.

Đoàn 2: Trung đoàn 114/Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang

(Xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang)

1. Thường trực Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng đoàn.

2. Ông: Nguyễn Văn Bạch, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện.

          3. Ông Phạm Tuấn Kiệt, Chủ tịch HĐND xã Phú An.

          4. Ông Nguyễn Minh Luân, Chỉ huy phó Ban CHQS xã Đông Phước A.

          5. Ông Bùi Văn Bé,Chỉ huy phó Ban CHQS thị trấn Ngã Sáu.

          6. Ông Võ Văn Đến,Chỉ huy phó Ban CHQS xã Đông Thạnh.

          7. 05 thân nhân tân binh.

          * Phương tiện:

- Thuê  02 xe 7 chỗ.

* Thời gian: Vào lúc 05 giờ 30’ ngày 26 tháng 5 năm 2017 khởi hành do Trưởng đoàn phụ trách.