</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/GPXD Châu Thành, ngày 29 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2018

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ )

 
 
 

 


1. Cấp cho: Lý Thị Nhãn, SN: 1973, CMND số: 092173001577 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG cấp ngày 13/6/2017.

- Địa chỉ thường trú: 14, KV3, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TPCT.

- Địa chỉ xây dựng: đường tỉnh 925, ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt) cấp 4; móng cừ tràm; khung, cột BTCT đổ tại chỗ; nền lát gạch men; vách tường độc lập; mái lợp tole ; trần Prima.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 1474; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 100,0m2 đất ở tại nông thôn, đường tỉnh 925, ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.5m so với mặt đường tỉnh 925.

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường: 17,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường: 17,5m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 4,5 x 20,0 = 90,0m2.

+ Diện tích xây dựng tầng hai (tầng lầu 1):

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng lầu 2):

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng trệt  tầng lầu): 90,0m2.

+ Chiều cao công trình: 5,2m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số H 00031 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 15/4/2015.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Bà: Lý Thị Nhãn;                  

- UBND xã Đông Phước A (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH