</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 30/GPXD Châu Thành, ngày 29 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2018

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ )

 
 
 

 


1. Cấp cho: Nguyễn Thị Kim Ngân, SN: 1980, CMND số: 361819538 do Công an Cần Thơ cấp ngày 08/2/2010.

- Địa chỉ thường trú: 24, số 2 khu tái định cư Metro, đường Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT.

- Địa chỉ xây dựng: đường số 8 (khu tái định cư Đông Phú), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt + 02 lầu) cấp 3; móng cọc BTBT; khung, cột, đà, sàn BTCT đổ tại chỗ; nền + sàn lát gạch men; vách tường độc lập; mái lợp tole ; trần Prima.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 3801; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 99,8m2 đất ở tại nông thôn, đường số 8 (khu tái định cư Đông Phú), ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.45m so với mặt đường số 8 (tái định cư Đông Phú).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường: 8,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường: 8,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 5,0 x 19,96 = 99,8m2.

+ Diện tích xây dựng tầng hai (tầng lầu 1): 80,3m2

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng lầu 2): 21,0m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng trệt và tầng lầu 1;2): 201,1m2.

+ Chiều cao công trình: 10,2m; số tầng 03.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CH 01799 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03/7/2017.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân;                  

- UBND xã Đông Phú (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH