</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 26/GPXD Châu Thành, ngày 28 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2018

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 
 
 

1. Cấp cho: Phan Hoàng Hùng, sinh năm: 1974, CMND số 363584485 do Công an Hậu Giang cấp ngày 02 tháng 3 năm 2006 và bà: Nguyễn Thị Tiền, sinh năm: 1981, CMND số 364118893 do Công an Hậu Giang cấp ngày 21 tháng 02 năm 2017.

- Địa chỉ thường trú: Ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... Đường Lê Văn Tám, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (Trệt + 02 lầu) cấp III, khung cột bê tông cốt thép, vách tường độc lập, nền lát gạch Ceramic 400x400, mái lợp tole, đóng trần Prima. Sàn, dầm lầu 01 và 02 đổ bê tông cốt thép.

- Theo thiết kế : ……………………………………………………………

- Do: Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa số 4746, tờ bản đồ số: 03; DT: 61,9 m2 đất ở tại đô thị, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: + 0.3m (so với mặt đường hiện hữu).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Lê Văn Tám: 7 m. Vị trí xây dựng cách tim đường Lê Văn Tám: 7 m.

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 61,9 m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): [(61,9 x 3) + [(12,5 + 2,1 + 3) x 0,9]] = 201,54 m2.

+ Chiều cao tầng 1: 4,2 m.

+ Chiều cao công trình: 11,4 m; số tầng: 03.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CT 10637 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 12/02/2018.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH

- Chủ đầu tư;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND thị trấn Ngã Sáu (bản sao);                                                                                                            

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ........................................................................................................................................................................................................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .......................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH