</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 117/GPXD Châu Thành, ngày 11 tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2017

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 
 
 

1. Cấp cho: Nguyễn Văn Xệ, SN: 1954, CMND số: 362119049 do Công an Cần Thơ cấp ngày 17 tháng 02 năm 2002.

- Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... Đường Tỉnh 925, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (Trệt) cấp 4, khung cột BTCT, vách tường độc lập, nền lát gạch Ceramic 400x400, mái lợp tole, đóng trần Prima.

- Theo thiết kế : ……………………………………………………………

- Do: Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa số 3048, tờ bản đồ số: 03; DT: 75m2 đất ở tại đô thị, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: + 0.45m (so với mặt đường hiện hữu).

+ Mật độ xây dựng: ......................., hệ số sử dụng đất: ...............................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Tỉnh 925 (hiện hữu): 10,25 m. Vị trí xây dựng cách tim đường Tỉnh 925 (hiện hữu): 22,5 m.

+ Màu sắc công trình (Nếu có): ....................................................................

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): (4 x 18,75) = 75 m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): (4 x 18,75) = 75 m2.

+ Chiều cao tầng 1: 5,6 m.

+ Chiều cao công trình: 5,6 m; số tầng: 01 tầng.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số H 01325 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 25/02/2009.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH

- Chủ đầu tư;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND thị trấn Ngã Sáu (bản sao);                                                                                                            

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn: ........................................................................................................................................................................................................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .......................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH