</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 112/GPXD Châu Thành, ngày 8 tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày      tháng       năm 2017

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 
 
 

 


1. Cấp cho: Phạm Minh Thành, SN: 1961, CMND số: 360096024 do Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/6/2010 và bà Tiết Thị Bích Phượng, SN: 1967, CMND số: 361040484 do Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày 22/12/2003.

- Địa chỉ thường trú: 8/2/3 đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ xây dựng: đường tỉnh 925 (Đoạn từ cầu Ngã Cạy đến UBND xã Đông Phước A), ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (một trệt + 01 lầu) cấp III; Móng cọc BTCT; Khung, cột, dầm, sàn, sênô BTCT đổ tại chỗ; Vách tường; Nền lát gạch men; Tấm cách âm, cách nhiệt; Mái lợp tole

- Do: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Hiệp Nhân lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 1637 + 1638 Tờ bản đồ số: 04; DT: 400,0m², ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.45m so với đường hiện hữu (đường tỉnh 925).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường tỉnh 925: 16,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường tỉnh 925: 17,5m.

+ Diện tích xây dựng tầng 01: 12,1m x 17,8m  = 215,38m2 .

+ Diện tích xây dựng tầng 02: 5,6m x 17,8 = 99,68 m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng 01 và tầng 02): 315,36 m2.

+ Chiều cao công trình: 8,8m; số tầng 02.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CH 01328 và CH 01329 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 04/12/2015.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                                       

- Phạm Minh Thành;     

- Tiết Thị Bích Phượng;          

- UBND xã Đông Phú (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH