</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 67/GPXD Châu Thành, ngày 1 tháng 9 năm 2017

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 

1. Cấp cho: Nguyễn Thị Lệ Thủy, SN: 1975, CMND số: 362519678 do Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày 10/3/2014.

- Địa chỉ thường trú: 79 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... . Đường Nội bộ, ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt) cấp 4; móng cừ tràm; khung, cột, đà BTCT đổ tại chỗ; nền lát gạch men; vách tường; trần đóng khung nhôm nổi; mái lợp tole.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 3581, Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 107,5m2 đất ở tại đô thị, đường Nội bộ, ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.35m so với mặt đường hiện hữu (đường Nội bộ).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Nội bộ: 7,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường Nội bộ: 7,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):  5,0m x 21,5m = 107,5m2.

+ Tổng diện tích sàn (tầng trệt): 107,5m2.

+ Chiều cao công trình: 5,2m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CH 02155 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 27/10/2014.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                    

- Nguyễn Thị Lệ Thủy;

- UBND TT. Ngã Sáu (bản sao);                                                                 ­- Lư­u: VT, KTHT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH