</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 64/GPXD Châu Thành, ngày 18 tháng 8 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2017

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 
 
 

1. Cấp cho: Vũ Công Thành, SN: 1984, CMND số: 365453076 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 18/4/2000.

- Địa chỉ thường trú: Ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... đường Quốc lộ Nam Sông Hậu (Đoạn từ Ngã tư Mái Dầm đến cầu Ngã Bát), ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng có thời hạn công trình: Nhà ở (trệt) cấp 4; móng cừ tràm; khung, cột, đà BTCT đổ tại chỗ; vách tường độc lập, nền lát gạch men; trần đóng khung nhôm nổi; mái lợp tole.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 287 Tờ bản đồ số: 24; DT: 250,3m², ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.4m so với đường hiện hữu (đường Quốc lộ Nam Sông Hậu).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Quốc lộ Nam Sông Hậu: 40m. Vị trí xây dựng cách tim đường Quốc lộ Nam Sông Hậu: 21,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 11,32m x 14,75m = 166,97m2 .

+ Tổng diện tích sàn tầng trệt: 166,97m2.

+ Chiều cao công trình: 4,9m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CS 01376 do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 13/7/2017.

4. Công trình được tồn tại đến: Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

6. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

 

Nơi nhận:                                                        

- Vũ Công Thành;                                             

- UBND TT. Mái Dầm (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KT&HT.    

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH