</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 62/GPXD Châu Thành, ngày 10 tháng 8 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày       tháng       năm 2017

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 
 
 

 


1. Cấp cho ông: Đỗ Tuấn Anh, SN: 1986, CMND số: 364147867 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 30/6/2017, thường trú: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ xây dựng: Đường tỉnh 925 (đoạn từ Ngã tư Mái Dầm đến UBND thị trấn Mái Dầm) ấp Phú Xuân, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt + gác lửng) cấp IV; móng cừ tràm; khung, cột, đà BTCT đổ tại chỗ; nền lát gạch men; vách tường; trần đóng Prima; mái lợp tole. Kết cấu gác lửng: Tấm sàn bê tông nhẹ, đòn tay thép hộp.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Nam Đô lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 2017, Tờ bản đồ số: 02A; Diện tích: 100,0m2 đất ở tại nông thôn (nay là đất ở tại đô thị), ấp Phú Xuân, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.45m so với mặt đường hiện hữu (đường tỉnh 925).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường tỉnh 925: 16,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường tỉnh 925: 16,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng một (tầng trệt): 5m x 15,5m = 77,5m2.

+ Diện tích gác lửng: 4m x 5m = 20m2.

+ Tổng diện tích sàn (tầng trệt): 97,5m2.

+ Chiều cao công trình: 5,2m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số H 01724 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 21/5/2008.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:                                                       

- Đỗ Tuấn Anh;

- UBND thị trấn Mái Dầm (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KTHT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH