</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 58/GPXD Châu Thành, ngày 7 tháng 8 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Châu Thành, ngày         tháng         năm 2017

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Số:       /GPSC (GPCT)

 

1. Cấp cho: Nguyễn Thị Chính; SN: 1965; CMND số: 364103015, do Công an tỉnh Hậu Giang, cấp ngày 25/7/2016, thường trú: Thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang làm đơn xin phép sửa chữa công trình nhà ở tại: Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang, với những nội dung cụ thể như sau:

2. Hiện trạng công trình: Khung, cột, đà BTCT; nền láng gạch men 300x300; tường ốp gạch men 250x400 cao 1,3m (đã xuống cấp); Gác lửng: tấm sàn đổ bê tông nhẹ; ngăn vách phòng bằng khung nhôm; trần đóng la phong khung nhôm nổi (đã xuống cấp); Cos nền +0.0 so với mặt đường hiện hữu (đường Hùng Vương).

- Lô đất số 953; Diện tích: 154m2; tại: Ấp Phước Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

- Loại công trình: Nhà ở gia đình; Cấp công trình: Cấp IV.

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): (0,8 x 5,5)m + (6,5 x 9,8)m = 68,1m2.

- Diện tích gác lửng: (1,9 x 2,5)m + (3,1 x 5,5)m = 21,8m2.

- Tổng diện tích sàn: 89,9m2; Chiều cao công trình: 6,9m; Số tầng: 01.

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: Nâng và lát lại nền bằng gạch men 400x400 cao +0.5m so với mặt đường hiện hữu (đường Hùng Vương); Phá vỡ vách tường phòng ngủ 1 dời vào 1m và xây mới lại cao bằng hiện trạng; Ốp lại gạch tường bằng gạch men 250x400mm cao 1,3m; xây bích cửa đi hong ngang 2,5mx2,9m; thay mới trần bằng khung nhôm nổi; lợp lại mái tole dày 0,45mm; thay mới cửa sắt 04 cánh bằng cửa sắt kéo 02 cánh; thay mới cửa đi nhà vệ sinh.

- Loại công trình: Nhà ở gia đình; Cấp công trình: Cấp IV.

- Diện tích sửa chữa tầng 1 (tầng trệt): (0,8 x 5,5)m + (6,5 x 9,8)m = 68,1m2.

          - Diện tích sửa chữa gác lửng: (1,9 x 2,5)m + (3,1 x 5,5)m = 21,8m2.

          - Tổng diện tích sàn sửa chữa: 89,9m2; Chiều cao công trình: 6,9 m; Số tầng: 01.

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: Giấy CNQSD đất số 136 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/10/1999.

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 Nơi nhận:                                                     

- Nguyễn Thị Chính;                                       

- UBND thị trấn Ngã Sáu (bản sao);                                                                                                

- Lư­u: VT, KTHT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH