</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 41/GPXD Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2017

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị)

 
 
 

1. Cấp cho: Huỳnh Công Trạng, SN: 1968, CMND số: 363942975 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03 tháng 04 năm 2014.

- Địa chỉ thường trú: ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... đường Nguyễn Văn Quy, ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt) cấp 4, khung cột BTCT, vách tường độc lập, nền lát gạch Ceramic, mái lợp tole, đóng trần Prima.

- Theo thiết kế : ……………………………………………………………

- Do: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng SHP lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa số 2329, tờ bản đồ số: 10; DT: 60m2 đất ở tại đô thị tại đường Nguyễn Văn Quy, ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: + 0.45m.

+ Mật độ xây dựng: ......................., hệ số sử dụng đất: .................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Nguyễn Văn Quy: 16m. Vị trí xây dựng cách tim đường Nguyễn Văn Quy: 26,5 m.

+ Màu sắc công trình (Nếu có): ................................................................

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): (5 x 12) = 60 m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): (5 x 12) = 60 m2.

+ Chiều cao tầng 1: 5,6m.

+ Chiều cao công trình: 5,6m; số tầng: 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CS 03195 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 08/05/2017.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH

- Chủ đầu tư;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBND thị trấn Ngã Sáu (bản sao);                                                                                                            

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH