</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 32/GPXD Châu Thành, ngày 16 tháng 5 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Số:           /GPXD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày     tháng       năm 2017

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

                                                                      

 

1. Cấp cho: Trần Thị Tím, SN: 1972, CMND số: 363614213 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/9/2006.

- Địa chỉ thường trú: Ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ xây dựng: Số nhà: ....... đường: Lê Văn Tám, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (tầng 01 + tầng 02 + tầng 03 + tầng 04) cấp 3, móng cọc BTCT tiết diện 30x30cm, cọc dài 18m, khung, cột  đà BTCT đổ tại chỗ, vách tường độc lập, nền lát gạch men, trần thạch cao khung nhôm chìm, mái lợp ngói. Kết cầu sàn đổ bê tông tại chỗ.

- Do: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Hưng Phát lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 4873, Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 184,4m2 đất ở tại đô thị, đường Lê Văn Tám, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.2m so với mặt đường hiện hữu (đường Lê Văn Tám).

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường Lê Văn Tám 07m. Vị trí xây dựng cách tim đường Lê Văn Tám: 8,5m.

- Diện tích xây dựng tầng 01: (5 x 14,8)m + (5,9 x 5,1)m = 104,1m2.

- Diện tích xây dựng tầng 02: (5 x 16)m + (6,08 x 5,19)m + (1 x 3,4)m = 115m2.

- Diện tích xây dựng tầng 03: (5 x 15)m + (1 x 1,6)m + (0,8 x 2,2)m + (0,4 x 1,3)m = 78,9m2.

- Diện tích xây dựng tầng 04: 5m x 15m = 75m2.

- Tổng diện tích sàn (bao gồm: tầng 01, tầng 02, tầng 03 và tầng 04): 372,9m2.

- Chiều cao công trình: 15,267m; số tầng 04.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CS 03213 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/5/2017.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:                                     - Chủ đầu tư;                                                                                                                                                                      

- Trần Thị Tím;

- UBND TT. Ngã Sáu (bản sao);                                                                 ­                              

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH