</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 28/GPXD Châu Thành, ngày 17 tháng 4 năm 2017

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn)

 

1. Cấp cho: Nguyễn Thụy Ngọc Diệp, SN: 1992, CMND số: 092192000364 do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý và Dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp ngày 12/11/2015.

- Địa chỉ thường trú: 145B, đường Tầm Vu, khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ xây dựng: Đường số 06, ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở (trệt) cấp 4, khung, cột BTCT đổ tại chổ, vách tường độc lập, nền lát gạch men, mái lợp tol, trần Prima khung chìm.

- Do: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng AED lập.

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng: Thửa đất số: 6131 và 6132, Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 200,0m2 đất ở tại nông thôn, đường số 06, ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ Cốt nền xây dựng công trình: +0.8m so với mặt đường hiện hữu (đường số 06).

+ Mật độ xây dựng: ......................., hệ số sử dụng đất: .................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cách tim đường số 06: 8,0m. Vị trí xây dựng cách tim đường số 06: 11,0m.

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): (7 x 14)m + (3 x 10)m = 128,0m2.

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): 128,0m2.

+ Chiều cao tầng 1: 5,9m.

+ Chiều cao công trình: 5,9m; số tầng 01.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy CNQSD đất số CS 01564 và CH 01565 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 23/6/2016.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:

- Nguyễn Thụy Ngọc Diệp;   

- UBND xã Đông Phú (bản sao); 

- Lư­u: VT, KT&HT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 

  1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

  3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

  4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

  5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

 


ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

 

  1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:...................................................................

      2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: .................................................

 

Châu Thành, ngày ........ tháng .......... năm..........

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH